Jesteś tutaj: WitamyBiuro Parafialne

Najpierw należy zgłosić się w biurze parafialnym w celu ustalenia dnia i godziny pogrzebu.

Kartę zgonu wypisaną przez lekarza należy potwierdzić w USC i przedstawić w biurze parafialnym.

Najpóźniej pół roku przed ślubem należy zgłosić się do biura parafialnego w celu ustalenia daty i godziny ślubu.

Następnie trzy miesiące przed ślubem należy skontaktować się z księdzem w celu ustalenia dnia i godziny spisania protokołu przedślubnego.
Przychodząc w celu spisania protokołu przedślubnego, należy przedstawić następujące dokumenty:

 • Pełne odpisy aktów chrztu: aktualne - pobrane z parafii chrztu w ciągu dwóch tygodni poprzedzających spisanie protokołu (jeśli ktoś był ochrzczony poza parafią)
 • Dowody osobiste
 • Zaświadczenia stwierdzające ukończenie katechizacji lub kursu przedmałżeńskiego
 • Zaświadczenie w trzech egzemplarzach z USC (przy małżeństwie konkordatowym)

Przychodząc do biura w celu zgłoszenia się do bierzmowania należy dostarczyć:

 • Aktualne świadectwo chrztu (jeśli chrzest był poza parafią)
 • Imię wybranego Patrona bierzmowania
 • Imię i nazwisko wierzącego i praktykującego świadka bierzmowania


Osoby dodatkowe (starsze), które chciałyby przystąpić do Sakramentu Bierzmowania prosimy aby zgłaszały się w Biurze parafialnym.

KOMUNIKAT KURII DIECEZJALNEJ TORUŃSKIEJ DOTYCZĄCY PRZYJMOWANIA I KOMUNII ŚWIĘTEJ I SAKRAMENTU BIERZMOWANIA POZA PARAFIĄ ZAMIESZKANIA

W związku z licznymi zapytaniami wiernych, dotyczącymi przyjmowania I Komunii Świętej i sakramentu bierzmowania poza parafią zamieszkania, wyjaśniamy, że zgodnie ze wskazaniami Kodeksu Prawa Kanonicznego (kan. 528 § 1), nauczania Papieża w Catehesi Tradendae (nr 107), II Polskiego Synodu Plenarnego i Dyrektorium Katechetycznego Kościoła w Polsce (nr 106), odpowiedzialność za przygotowanie wiernych do przyjęcia tych sakramentów spoczywa na proboszczu parafii zamieszkania. Dlatego przygotowanie do ich przyjęcia, jak i sama uroczystość powinny odbywać się w parafii zamieszkania (kan. 890 i 914 KPK).
Jedynie dla słusznej przyczyny, po stwierdzeniu należytego przygotowania, proboszcz miejsca zamieszkania może wyrazić pisemną zgodę na przyjęcie tych sakramentów w innej parafii.
Od tych zasad można odstąpić tylko w sytuacjach, kiedy dziecko lub kandydat do bierzmowania wymaga szczególnej troski w przygotowaniu. Dotyczy to sytuacji związanych ze stanem zdrowia, specyfiką szkoły lub nadzwyczajnymi sytuacjami losowymi. W takim przypadku, proboszcz, na którym spoczywa obowiązek przygotowania kandydata do sakramentu, na wniosek rodziców, powinien wystąpić do kurii z pisemną prośbą o zwolnienie z tego obowiązku oraz o zgodę na przygotowanie kandydata i ewentualne przyjęcie przez niego sakramentu poza parafią zamieszkania. Jednocześnie informujemy, że od tego roku szkolnego, forma i tematyka przygotowania do I Komunii Świętej i sakramentu bierzmowania zostały ujednolicone we wszystkich parafiach diecezji.

Toruń, 14 października 2008 r.

+ Józef Szamocki
Wikariusz Generalny

Przychodząc do biura parafialnego w celu ustalenia daty chrztu dziecka należy przedstawić następujące dokumenty:

 • Akt urodzenia dziecka z USC
 • Dane personalne rodziców oraz data i miejsce ślubu
 • Dane personalne rodziców chrzestnych (imię, nazwisko, adres zamieszkania, wiek - rok urodzenia)
 • Zaświadczenia z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych (jeśli są spoza naszej parafii)

REGULAMIN CMENTARZA PARAFIALNEGO W KROTOSZYNACH
 

I Postanowienia ogólne

 1. Regulamin opracowano na podstawie „Ustawy z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych” (Dz. U. 1959 Nr 11 poz. 62) i późniejszymi zmianami.
 2. Właścicielem cmentarza w Krotoszynach jest Parafia Rzymsko – Katolicka p.w. Trójcy Świętej w Krotoszynach. Zarządcą cmentarza jest Proboszcz Parafii.
 3. Kancelaria Parafialna - Zarząd cmentarza urzędują codziennie pół godziny przed i po Mszy św., w sprawach pilnych na życzenie.
 4. W sprawie pogrzebu wszystkie formalności związane z miejscem grobowym należy załatwiać w Kancelarii Parafialnej (należy przedstawić Kartę Zgonu potwierdzoną przez USC).
 5. Rezerwacja po pogrzebie trwa 20 lat. Po upływie tego czasu należy przedłużyć rezerwację na minimum 10 lat. Przy każdej rezerwacji i przedłużeniu rezerwacji Zarządca zobowiązany jest do wystawienia Dokumentu potwierdzającego rezerwację. W przypadku braku przedłużenia rezerwacji Parafia ma prawo dysponować miejscem grobowym na kolejny pochówek bez obowiązku powiadamiania właściciela.
 6. Po likwidacji grobu pomnik będzie przechowywany przez Zarządcę na terenie parafialnym przez okres jednego miesiąca.
 7. Postawienie pomnika, wymiana pomnika, wszystkie zmiany głowic, dopisy, renowacje pomników i inne prace wykonywane na cmentarzu należy zgłosić w Kancelarii Parafialnej. Wywóz pomnika poza teren cmentarza w celu dokonania renowacji także podlega zgłoszeniu w Kancelarii Parafialnej.


II Postanowienia szczegółowe

 1. Przedłużanie miejsca grobowego. Miejsce grobowe jest na 20 lat od daty pochówku. Po upływie tego czasu, w celu zachowania tego miejsca, należy odnowić rezerwację. Parafia nie ma obowiązku informowania o upływie czasu rezerwacji i możliwości likwidacji grobu. Rezerwację odnawia się na minimum 10 lat. Opłata za jeden rok rezerwacji, za jedno miejsce na naszym cmentarzu wynosi 15 złotych.
 2. Pozwolenie na postawienie lub zmianę pomnika. Pozwolenie: na postawienie pomnika, zmianę płyty, jakiekolwiek prace na cmentarzu, związane jest z uiszczeniem opłaty w wysokości 10% wartości w Kancelarii Parafialnej. Do Kancelarii należy dostarczyć szkic pomnika z wymiarami i kosztorys prowadzonych prac sporządzony przez wykonawcę. Pieniądze te przeznaczone są na utrzymanie cmentarza.
 3. Na terenie cmentarza zakazuje się bez zgody Zarządcy: prowadzenia prac kamieniarskich i budowlanych, ustawiania ławek, płotów, układania chodników wokół grobów, nasadzania drzew i krzewów.
 4. Szacunek dla cmentarza. Cmentarz jest miejscem świętym, obowiązują na nim zasady wyrażania szacunku dla miejsca pochówku zmarłych. Osoby przebywające na cmentarzu zobowiązane są do zachowania ciszy, uszanowania powagi miejsca, dbania o porządek i czystość na grobach i ich otoczeniu. Śmieci należy wrzucać do śmietnika. Niedozwolone jest przebywanie na terenie cmentarza osób nietrzeźwych, palenie papierosów, wchodzenie na cmentarz w nieodpowiednim stroju (strój plażowy).

Biuro

Parafialne

 

czynne 30 minut

przed i po

każdej

Mszy Świętej

 

W sprawach

pilnych

na życzenie

 

 

Zasady zasłaniania ust i nosa w kościołach

Modlitwa za wstawiennictwem bł. Stefana Wincentego Frelichowskiego o ustanie epidemii koronawirusa

Nasz kościół